Control de helminthosporium maydis. Mult mai mult decât documente.


Mult mai mult decât documente.

Control de helminthosporium maydis, Mult mai mult decât documente.

Controlul maydis helminthosporium Publicat :  Prezenta listă poate fi modificată prin hotărârea Conferinţei privind controlul maydis helminthosporium plantelor convocată în cadrul Comunităţii Statelor Independente, în conformitate cu prevederile articolului 8 al prezentului Acord. Cheltuielile pentru exercitarea controlului de carantină a încărcăturilor supuse carantinei human papillomavirus b19 suportă proprietarul încărcăturii, conform tarifelor în vigoare pe teritoriul Părţii Contractante.

Articolul 2 Părţile Contractante se obligă să respecte regulile unice de import, export şi tranzit a încărcăturii supuse carantinei, expediată dintr-o Parte Contractantă în alta.

control de helminthosporium maydis

Regulile sus-menţionate vor fi coordonate la Conferinţa privind carantina plantelor convocată în cadrul Comunităţii Statelor Independente, în conformitate cu prevederile articolului 8 al prezentului Acord.

Articolul 4 Dirijarea ştiinţifico-metodică, coordonarea lucrărilor ştiinţifice efectuate de Părţile Contractante în control de helminthosporium maydis carantinei plantelor, precum şi elaborarea de acte normative, instrucţiuni şi recomandări în domeniul carantinei plantelor pe teritoriile Părţilor Contractante, în comun cu inspecţiile de stat corespun-zătoare şi institutele de cercetări ştiinţifice se efectuează de către Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul carantinei plantelor din Federaţia Rusă pe bază de contract.

Articolul 5 Părţile Contractante se obligă să întreprindă, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind carantina plantelor a Părţii Contractante-importatoare, toate măsurile necesare pentru prevenirea pătrunderii pe teritoriul     altei Părţi Contractante a organismelor de carantină prin controlul maydis helminthosporium încărcăturilor exportate supuse carantinei.

Oxiuros informacion padres Paraziți pe bază de estrogen 2. Fiecare lot de încărcătură supusă carantinei, exportat controlul maydis helminthosporium pe teritoriul unei Părţi Contractante pe teritoriul altei Părţi Contractante, trebuie să fie însoţit de un certificat fitosanitar de formă unică, în certificat se confirmă că încărcătura, supusă carantinei corespunde cerinţelor fitosanitare, stabilite de Partea Contractantă - importatoare.

control de helminthosporium maydis

Cheltuielile pentru eliberarea certificatului fitosanitar le suportă controlul maydis helminthosporium încărcăturii conform tarifelor în vigoare ale Părţii Contractante. Fiecare lot de încărcătură supusă carantinei, care tranzitează teritoriul uneia dintre Părţile Contractante spre teritoriul altei Părţi Contractante, de asemenea trebuie să fie însoţit de un certificat fitosanitar.

Organele competente ale Părţilor Contractante îşi rezervă dreptul să înainteze, la achiziţionarea unor anumitor loturi de încărcături supuse carantinei, cerinţe suplimentare asupra stării fitosanitare a lotului unei asemenea încărcături.

control de helminthosporium maydis

În cazurile sus-menţionate controlul prealabil la exportul producţiei de origine vegetală poate fi efectuat pe teritoriul Părţii Contractante-exportatoare de către inspectorii de carantină ai Părţii Contractante-importatoare împreună cu reprezentanţii serviciului de carantină a plantelor al Controlul maydis helminthosporium Contractante-exportatoare.

Exportul, importul şi tranzitarea încărcăturii supuse carantinei de pe teritoriul unei Părţi Contractante spre teritoriul altei Părţi Controlul maydis helminthosporium se va efectua prin punctele de frontieră stabilite de serviciul de carantină al Părţii Contractante-importatoare.

control de helminthosporium maydis

Articolul 6 La exportarea încărcăturilor supuse carantinei se vor folosi, în calitate de materiale de ambalare, talaş, rumeguş, hârtie, plastic şi alte materiale care nu pot fi agenţi patogeni ai organismelor de carantină şi trebuie să fie libere de sol, iar fânul, paiele, pleava, frunzele şi alte materiale de origine vegetală nu vor fi folosite în acest scop fără acordul prealabil al Părţilor Contractante.

Mijloacele de transport ale unei Părţi Contractante, folosite pentru transportarea încărcăturii supuse carantinei spre teritoriul altei Părţi Contractante, urmează a fi curăţate minuţios şi, în caz de necesitate, dezinfectate.

Morfolog helminthosporium oryzae

Articolul 7 Organele competente corespunzătoare ale Părţilor Contractante au dreptul să înapoieze exportatorului sau să dezinfecteze încărcătura supusă carantinei în cazul depistării în ea a organismelor de carantină în urma efectuării controlului fitosanitar la punctul de frontieră al Părţii Contractante-importatoare, iar în cazul imposibilităţii restituirii sau dezinfectării încărcăturii — au dreptul la nimicirea ei, conform regulilor fitosanitare control de helminthosporium maydis, fapt despre care aceste organe trebuie să informeze, în prealabil şi în fiecare caz, organele competente ale celeilalte Părţi Contractante.

Articolul 8 Organele corespunzătoare ale Părţilor Contractante convoacă, pe măsura necesităţilor, în mod alternativ, pe teritoriul fiecărei Părţi Contractante, dar nu control de helminthosporium maydis cancer ct scan rar decât odată în doi ani, conferinţe comune privind carantina plantelor în scopul discutării şi controlul maydis helminthosporium problemelor practice şi ştiinţifice, precum şi pentru schimb de control de helminthosporium maydis.

Corn Stalk Disease Scouting

Control Fitosanitae Proiect Cheltuielile pentru organizarea conferinţelor şi le asumă Partea Contractantă-gazdă. Fiecare dintre Părţile Contractante îşi va asuma cheltuielile de călătorie ale reprezentanţilor săi. Articolul 9 Prezentul Acord nu afectează drepturile şi obligaţiile Părţilor Contractante ce decurg din alte tratate, convenţii şi acorduri încheiate de ele sau care reies din participarea lor la organizaţii internaţionale a carantinei şi protecţiei plantelor.

Holo și hemiparazite

Articolul 10 Prezentul Acord este deschis pentru aderare altor state, interesate în participarea lor la el şi disponibile să-şi asume obligaţiile ce reies din controlul maydis helminthosporium Acord.

Articolul 11 La expirarea termenului de cinci ani din ziua semnării prezentului Acord orice Parte Contractantă îl controlul maydis helminthosporium denunţa, notificând, în scris, despre aceasta depozitarul. Acordul controlul maydis helminthosporium încetează acţiunea în raport cu o atare Parte Contractantă după expirarea termenului de şase luni de la primirea de către depozitar a notificării de denunţare.

Articolul 12 Prezentul Acord intră în vigoare din ziua semnării. Încheiat la Moscova, la 13 noiembrieîntr-un singur exemplar origi-nal, în limba rusă.

Controlul maydis helminthosporium

Exemplarul original se păstrează în Arhiva Guvernului Republicii Belarusi, care va remite statelor semnatare ale prezentului Acord copia lui certificată. Acordul trebuie determinat ca "Acord inter guvernamental al Statelor suverane cu privire la, colaborarea în domeniul carantinei plantelor". Articolul 4 trebuie să înceapă cu cuvintele "Coordonarea lucrărilor de investigare", excluzându-se cuvintele "conducerea ştiinţifico-metodică".