Organism simboliont și organism parazit


organism simboliont și organism parazit human papillomavirus genotypes

Perioada respectivă de 90 de zile nu include perioada de timp în care Comisia așteaptă observațiile autorităților competente, comentariile publicului sau avizul comitetelor științifice, în conformitate cu alineatul 2. Notificatorul continuă diseminarea în conformitate cu orice condiție menționată de autorizația respectivă.

Decizia luată în conformitate cu alineatelor 3 și 4 poate prevedea ca diseminarea unui OMG sau a unei combinații de OMG-uri, în aceeași zonă sau în zone diferite, în același scop sau pe o perioadă definită, să poate fi notificată printr-o notificare unică. Articolul 8 Manipularea organism simboliont și organism parazit și a informațiilor noi 1    În eventualitatea producerii unei modificări sau a unei schimbări neintenționate în cazul diseminării deliberate a unui OMG sau a unei combinații de OMG-uri care ar putea avea consecințe în ceea ce privește riscurile pentru sănătatea umană și mediu, după ce autoritatea competentă și-a dat acordul scris, sau în cazul în care sunt disponibile informații noi privind astfel de riscuri, fie în timp ce autoritatea competentă a unui stat membru examinează notificarea, fie după ce respectiva autoritate și-a dat acordul scris, notificatorul trebuie de îndată: a să ia măsurile necesare pentru a proteja sănătatea umană și mediul; b să informeze autoritatea competentă în prealabil despre orice modificare sau de îndată ce schimbarea neintenționată este cunoscută sau sunt disponibile informații noi; c să revizuiască măsurile specificate în notificare.

Autoritatea competentă poate cere notificatorului să modifice condițiile, să suspende sau să înceteze diseminarea deliberată și să informeze populația cu privire la aceasta.

Traducere "konak" în română

Articolul 9 Consultarea și informarea populației organism simboliont și organism parazit    Statele membre, fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 7 și 25, consultă populația și, după caz, anumite grupuri, cu privire la diseminarea deliberată propusă.

Procedând astfel, statele membre stabilesc norme de aplicare pentru respectiva consultare, inclusiv o perioadă de timp rezonabilă, pentru a oferi populației sau grupurilor posibilitatea de a-și exprima opinia. Articolul 10 Raportarea diseminărilor de către notificatori După încheierea unei diseminări și, ulterior, la orice intervale prevăzute de autorizație, pe baza rezultatelor evaluării riscului ecologic, notificatorul trimite autorității competente rezultatul diseminării, cu privire la orice risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, indicând, după caz, orice fel de produs pe care notificatorul intenționează să îl notifice ulterior.

Formatul în care este prezentat rezultatul respectiv se stabilește în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 30 alineatul 2.

Fapte despre ciuperca dintre noi

Articolul 11 Schimbul de informații între autoritățile competente și Comisie 1    Comisia stabilește îndepărtarea condilomului cervical organism simboliont și organism parazit de schimb de informații conținute pentru a ti repara viermele notificări.

Autoritățile competente trimit Comisiei, în termen de 30 de zile de la primire, un rezumat al fiecărei notificări primite în conformitate cu articolul 6. Formatul rezumatului respectiv se stabilește și se modifică, după caz, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 30 alineatul 2.

La cererea acestuia, un stat membru poate primi aprobarea de a obține o copie a notificării complete de la autoritatea competentă a statului membru în cauză.

organism simboliont și organism parazit condiloamele anusului la bărbați

Legislația sectorială ulterioară, având la bază dispozițiile regulamentului menționat, face referire la prezenta organism simboliont și organism parazit. Până la intrarea în vigoare a regulamentului menționat anterior, orice OMG, ca produs în sine sau componentă a altui produs, atât timp cât este autorizat de alte prevederi legale comunitare, se introduce pe piață numai după ce a fost autorizat pentru introducerea pe piață în conformitate cu prezenta directivă.

Sensul cuvântului „simbioză. Ce este simbioza? Simbioză: ce este

Articolul 13 Procedura de notificare 1    Înainte ca un OMG sau o combinație de OMG-uri ca produse în sine sau componente ale altor produse să fie introduse pe piață, trebuie să se înainteze o notificare către autoritatea competentă a statului membru în cazul în care un astfel de OMG urmează să fie introdus pe piață pentru prima dată. Autoritatea competentă confirmă data de primire a notificării și înaintează de îndată rezumatul dosarului menționat la alineatul 2 litera h autorităților competente organism simboliont și organism parazit celorlalte state membre și ale Comisiei.

Autoritatea competentă verifică fără întârziere dacă notificarea este conformă cu alineatul 2 și, dacă este necesar, cere notificatorului informații suplimentare. Dacă notificarea este conformă cu alineatul 2 și până când se trimite raportul de evaluare în conformitate cu articolul 14 alineatul 2autoritatea competentă înaintează o copie a notificării către Comisie care, în termen de 30 de zile de la primire, o înaintează autorităților competente ale celorlalte state membre.

Informațiile respective țin seama de diversitatea zonelor în care se folosesc OMG-uri ca produse în sine sau componente ale altor produse și includ informațiile despre datele și rezultatele obținute în urma diseminărilor efectuate în scopul cercetării și al dezvoltării, care vizează impactul diseminării asupra sănătății umane și asupra mediului; b evaluarea riscului ecologic și concluziile prevăzute la anexa II secțiunea D; c condițiile pentru introducerea pe piață a produsului, inclusiv condițiile specifice de folosire și manipulare; d cu trimitere la articolul 15 alineatul 4o perioadă propusă pentru autorizație care nu trebuie să depășească 10 ani; e un plan de monitorizare conform anexei VII, inclusiv o propunere privind durata planului de monitorizare; această durată poate fi diferită de perioada propusă pentru autorizație; f o propunere pentru etichetare, conformă cerințelor prevăzute la anexa IV.

Etichetarea precizează în mod clar că un OMG este prezent. Formatul rezumatului este stabilit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 30 alineatul  2.

organism simboliont și organism parazit cancer de colon hombres sintomas

În cazul în care, pe baza rezultatelor oricărei diseminări notificate în partea B sau pe alte baze științifice importante, un notificator consideră că introducerea pe piață și utilizarea unui OMG ca produs în sine sau componentă a altui produs nu prezintă nici un risc pentru sănătatea umană și mediu, poate propune autorității competente să nu pună la dispoziție o parte sau toate informațiile cerute la anexa IV secțiunea B.

În plus, notificatorul revizuiește informațiile și condițiile specificate în notificare. Articolul 14 Raportul de evaluare 1    La primirea și după organism simboliont și organism parazit notificării în conformitate cu articolul 13 alineatul 2autoritatea competentă examinează conformitatea acesteia cu prezenta directivă. O retragere ulterioară de către notificator nu aduce atingere nici unei înaintări viitoare a notificării către o altă autoritate competentă; — în cazul menționat la alineatul 3 litera atrimite raportul său, împreună cu informațiile menționate la alineatul 4 și orice alte informații care stau padezi vo srpski jazik baza raportului, către Comisie care, în termen de 30 de zile de la primire, îl înaintează autorităților competente ale celorlalte state membre.

Ce este o simbioză pe scurt. Ce este Ceea ce s-a dovedit a fi în genomul lor

În cazul menționat la alineatul 3 litera bautoritatea competentă trimite raportul, împreună cu informațiile menționate la alineatul 4 și alte informații care stau la baza raportului, către Comisie, nu mai devreme de 15 zile după trimiterea raportului de evaluare către notificator și nu mai târziu de zile de la primirea notificării.

În termen de 30 de zile de la primire, Comisia înaintează raportul autorităților competente ale celorlalte state membre. Rapoartele de evaluare se stabilesc în conformitate cu liniile directoare prevăzute la anexa VI. Autoritatea competentă precizează motivele pentru orice solicitare de informații suplimentare.

Articolul 15 Procedura standard 1    În cazurile menționate la articolul 14 alineatul 3o autoritate competentă sau Comisia poate solicita informații suplimentare, poate face comentarii sau poate prezenta obiecții motivate referitoare la introducerea pe piață organism simboliont și organism parazit OMG-ului OMG-urilor în cauză organism simboliont și organism parazit termen de 60 de zile de la data punerii în circulație a raportului de evaluare.

Comentariile sau obiecțiile motivate și răspunsurile se înaintează Comisiei, care le transmite de îndată tuturor autorităților competente.

Mărimile hidroizilor. Hidroid clasa caracteristică. Caracteristici specifice lichenilor

Autoritățile competente și Comisia pot discuta orice probleme nerezolvate pentru a ajunge la un acord în termen de de zile de la data punerii în circulație a raportului de evaluare. Nu se ia în considerare nici perioadă de timp în care se așteaptă informații suplimentare de la notificator în scopul calculării perioadei finale de 45 de zile, pentru a se ajunge la o înțelegere.

În fiecare cerere se menționează motivele pentru solicitarea de informații suplimentare. Această decizie trebuie motivată. Articolul 16 Criterii și informații pentru OMG-uri specificate 1    O autoritate competentă sau Comisia, din proprie inițiativă, poate prezenta o propunere privind criteriile și solicitările de informații pe care notificarea trebuie să le satisfacă, prin derogare de la articolul 13, pentru introducerea pe piață a anumitor OMG-uri ca produse în sine sau componente ale altor produse.

Criteriile și solicitările de informații sunt de așa natură încât să asigure un nivel ridicat de siguranță pentru sănătatea umană și mediu și se bazează pe dovezile științifice disponibile privind o astfel de siguranță și pe experiența câștigată în urma diseminării de OMG-uri comparabile. Cerințele prevăzute la articolul 13 alineatul 2 se înlocuiesc cu cele adoptate mai sus și se aplică procedura prevăzută la organism simboliont și organism parazit alineatele 345 și 6 și articolele 14 și Publicul poate face comentarii adresate Comisiei în termen de 60 de zile.

Test de biologie pe tema ciupercilor.

Comisia înaintează orice astfel de comentarii, împreună cu o analiză, Comitetului constituit în organism simboliont și organism parazit cu articolul Autoritatea competentă confirmă data de primire a notificării și, dacă notificarea este conformă cu prezentul paragraf, înaintează fără întârziere o copie după notificare și raportul de evaluare Comisiei, care, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, le înaintează autorităților competente ale celorlalte state membre.

De asemenea, transmite notificatorului raportul său de evaluare. Valabilitatea autorizației nu trebuie să depășească, în general, zece ani și se poate limita sau prelungi pentru motive specifice. Valabilitatea autorizației se poate limita, după caz. Articolul 18 Procedura Comunității în caz de obiecții 1    În cazurile în care o autoritate competentă sau Comisia ridică și menține o obiecție în conformitate cu articolele 15, 17 și 20, se adoptă și se publică o decizie în termen de de zile conform procedurii prevăzute la articolul 30 alineatul 2.

Decizia respectivă conține aceleași informații ca la articolul 19 alineatul 3.

TINCTURA DE MOLIE DE CEARĂ - ȘEPTEL

În scopul calculării perioadei de de zile, nu se ia în considerare perioada de timp în care Comisia așteaptă informații suplimentare pe care le-a solicitat notificatorului sau așteaptă organism simboliont și organism parazit Comitetului științific care a fost consultat în conformitate cu articolul Comisia menționează motivele pentru fiecare solicitare de informații suplimentare și informează autoritățile competente cu privire la cerințele sale față de notificator.

Perioada de timp în care Comisia așteaptă avizul Comitetului științific nu depășește 90 de zile. Nu se ia în considerare perioada de timp în care Consiliul acționează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 30 alineatul 2.

organism simboliont și organism parazit papilloma virus manifestare