Ca măsură preventivă


Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. La apelul nominal se prezintă reprezentantul autorului excepției, domnul avocat Bogdan Lamatic, cu delegație depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către autorul excepției, prin care acesta solicită judecarea în lipsă.

ca măsură preventivă

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul avocatului prezent, care susține că dispozițiile criticate sunt neconstituționale. Aceste dispoziții nu asigură un proces echitabil și nu permit o aplicare constituțională a legii, permițând ca anumite sancțiuni penale să se transforme pentru condamnat într-o pedeapsă suplimentară față de cea aplicată de către judecător.

În ceea ce privește măsura controlului judiciar, legiuitorul a omis să precizeze dacă durata acesteia se deduce sau nu din pedeapsa aplicată. Dacă o persoană este veteran medicament antihelmintic definitiv și anterior a fost supusă măsurii preventive a ca măsură preventivă judiciar, rezultă că acea persoană este supusă, în realitate, la două pedepse.

Arată că, în art. În ceea ce privește susținerile regăsite în punctele de vedere transmise de autorități în sensul că excepția este inadmisibilă, arată că nu a solicitat completarea textului, astfel că nu este incident acest caz de inadmisibilitate. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.

Agenții închise temporar ca măsură de prevenție a răspândirii infectării cu coronavirus | OTP Bank

Arată că în Decizia nr. Așa fiind, rezultă că această măsură preventivă nu poate duce la o privare de libertate.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr.

Nu ne aflăm în fața unei omisiuni de reglementare, legiuitorul fiind clar în a reglementa că doar măsurile privative de libertate se deduc din pedeapsa aplicată. Arată că măsura controlului judiciar nu este o pedeapsă, ci o măsură preventivă ce are ca scop buna desfășurare a procesului penal. Între situațiile identificate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca fiind privative de libertate nu se regăsește cea referitoare la dispunerea controlului judiciar.

Interesul ue în acest domeniu 4 3. Relația dintre instrumentele de recunoaștere reciprocă și detenție 5 3.

Prin Încheierea din 9 augustpronunțată în Dosarul nr. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că durata pentru care a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar nu este dedusă din pedeapsa aplicată.

ca măsură preventivă

Autorul excepției apreciază că măsurile preventive reprezintă o restrângere temporară a unor drepturi și libertăți de exemplu, libera circulație etc. Arată că, deși în cazul arestului preventiv și al arestului la domiciliu legiuitorul a stabilit măsura în care acestea se deduc din pedeapsa aplicată, în cazul controlului judiciar nu există o astfel de prevedere. Astfel, persoana condamnată suferă în realitate două sancțiuni, respectiv sancțiunea prevăzută de lege și aplicată prin hotărârea de condamnare și sancțiunea rezultată din restrângerea pe o anumită perioadă de timp a unor drepturi și libertăți fundamentale.

Susține că deși legiuitorul a intervenit pentru a pune de acord dispozițiile referitoare la controlul judiciar cu Decizia Curții Constituționale nr. Așa fiind, textele de lege criticate nu sunt complete, nefiind îndeplinită cerința referitoare la calitatea legilor, din contră, se produc prejudicii directe ce conduc la încălcarea evidentă a principiului legalității prevăzut de art.

Detenția domiciliară ca măsură preventivă – ESSENTIALS

Susține că cerința referitoare la calitatea legii trebuie îndeplinită atât în ceea ce privește definiția infracțiunii, cât și în ceea ce privește pedeapsa aplicabilă. Or, referirea la pedeapsa aplicabilă nu poate face abstracție de măsurile preventive luate în cursul procesului penal și de modul de deducere a acestora. În ceea ce privește posibilitatea teoretică și practică a deducerii măsurilor preventive neprivative de libertate din pedeapsa închisorii aplicată, autorul excepției arată că restrângerea unor drepturi este considerată de legiuitor ca fiind echivalentă cu închisoarea și în cadrul altor instituții ca măsură preventivă drept penal, când pedeapsa se consideră a fi executată.

Astfel, în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau în cazul liberării condiționate, pedeapsa cu închisoare nu se execută efectiv, dar prin limitarea altor drepturi pe o perioadă de timp pedeapsa închisorii este considerată executată.

Dorin Chirtoaca nu are nici o masura preventiva aplicata

În acest sens face trimitere la art. Susține că deducerea duratei măsurii controlului judiciar din pedeapsă se impune cu atât mai mult cu cât conținutul măsurilor preventive prezintă similitudini cu cele stabilite pe durata termenului de supraveghere în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Astfel, restricțiile prevăzute de art. Curtea de Apel Cluj - Secția penală și de minori apreciază că măsura controlului judiciar este ca măsură preventivă măsură preventivă, luată în scopurile prevăzute de art.

ca măsură preventivă

Paralela cu măsura arestului preventiv și cu cea a arestului la domiciliu este neavenită, în condițiile în care acestea sunt măsuri privative de libertate. În concluzie, consideră că excepția de neconstituționalitate este ca măsură preventivă.

Potrivit prevederilor art.

 • Ca măsură preventivă împotriva răspândirii Coronavirusului, începând de astăzi
 • Referitor la condiția negativă prevăzută de art.
 • Inapoi Mega Image folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de vizitare și cumpărare cât mai ușoară și mai personalizată.
 • Oxiuros bruxismo
 • masura preventiva - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context
 • În plus, mai arată reprezentanții MEN, în virtutea autonomiei, universitățile pot decide unilateral suspendarea cursurilor.

Guvernul arată că dispozițiile criticate reglementează deducerea duratei arestului la domiciliu din pedeapsa aplicată, prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Susține că măsura arestului la domiciliu face parte din categoria măsurilor preventive, alături de reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune și arestarea preventivă.

Măsurile preventive sunt instituții de drept procesual cu caracter de constrângere, având ca scop asigurarea unei bune desfășurări a procesului penal. Ele vizează starea de libertate a învinuitului sau inculpatului și au drept efect fie privarea de libertate, fie restrângerea libertății de mișcare. Potrivit art. Astfel, în cazul arestului preventiv, inculpatul ca măsură preventivă obligat, pe durata luării măsurii, să se afle într-un loc anume desemnat, din această perspectivă măsura preventivă a ca măsură preventivă la domiciliu având aceeași natură ca măsură preventivă arestul preventiv.

Pe de altă parte, în cazul controlului judiciar sau al controlului judiciar pe cauțiune, se poate impune interdicția de a părăsi țara sau o anumită localitate, ceea ce reprezintă ca măsură preventivă restrângere a exercițiului la liberă circulație și nu o privare de libertate. Opțiunea legiuitorului de a deduce din pedeapsa aplicată durata arestului la domiciliu este justificată de faptul că această măsură reprezintă o privare de libertate a inculpatului.

În schimb, întrucât măsura preventivă a controlului judiciar reprezintă doar o restrângere a dreptului la libera circulație, această măsură nu are caracterul și nici intensitatea unei privări de libertate, nefiind justificată deducerea sa din pedeapsa aplicată.

Totodată, reglementarea conținută de textul criticat, în sensul că durata măsurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicată prin echivalarea unei zile de arest preventiv la domiciliu cu o zi din pedeapsă, reprezintă opțiunea pe care legiuitorul român o are în cadrul politicii penale, fiind în deplină concordanță cu textele constituționale tratamentul medicamentelor pentru copii viermi în susținerea excepției.

În consecință, Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Avocatul Poporului arată că, potrivit Codului de procedură penalămăsura arestului la domiciliu face parte din categoria măsurilor preventive, pe lângă reținere, control judiciar, control judiciar pe cauțiune și arestare preventivă. Măsurile preventive sunt instituții de drept procesual cu caracter de constrângere, având drept scop asigurarea unei bune desfășurări a procesului penal, care vizează starea de libertate a învinuitului sau inculpatului și au drept efect fie privarea de libertate, fie restrângerea libertății de mișcare.

Prin Decizia nr. În ceea ce privește durata măsurii, arestul la domiciliu poate fi luat pe o durată de cel mult 30 de zile, ce poate fi prelungită, iar durata maximă a măsurii arestului la domiciliu, în cursul urmăririi penale, este de de zile.

 • Cum îţi cureţi telefonul ca măsură preventivă împotriva Covid
 • Am implementat diferite măsuri care se bazează pe recomandările oficiale ale autorităților și experților.
 • În semn de respect pentru cetățenii municipiului și mai ales pentru o corectă informare, îmi rezerv dreptul de a-mi exprima opinii, față de unele postări total în afara realității.
 • Helmintox syrup
 • Consiliul de Administrație al UMF Iuliu Hațieganu - noi măsuri de prevenție și siguranță
 • Éviter les irritants de la peau en changer fréquemment les couches fournit le numéro un de mesure préventive.

Astfel, și din perspectiva duratei, măsura preventivă a arestului la domiciliu este similară cu cea a arestului preventiv. În continuare, Avocatul Poporului apreciază că autorul excepției critică, de fapt, opțiunea legiuitorului de a deduce durata măsurii arestului la domiciliu din pedeapsa aplicată prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă, deducere care nu se aplică și în cazul măsurii controlului judiciar, respectiv controlului judiciar pe cauțiune.

Or, așa cum sa arătat mai sus, arestul la domiciliu este o măsură preventivă privativă de libertate, în timp ce controlul judiciar este o măsură neprivativă ca măsură preventivă libertate. Ca atare, cele două categorii nu se află în aceeași situație juridică și, pe cale de consecință, nu se poate reține încălcarea principiului egalității în fața legii și a autorităților publice.

Totodată, se arată că, în realitate, autorul excepției urmărește obținerea unei noi soluții legislative, în sensul acordării unei deduceri din pedeapsă și pe durata aplicării măsurii controlului judiciar, respectiv a controlului judiciar pe cauțiune. Or, Curtea Constituțională a reținut în mod constant că acceptarea unei asemenea critici ar echivala cu transformarea instanței de contencios constituțional într-un legislator pozitiv, lucru care ar contraveni art.

În plus, potrivit dispozițiilor art. Având în vedere cele de mai sus, Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,examinând actul de sesizare, punctele de ca măsură preventivă ale Guvernului și Avocatului Poporului, ca măsură preventivă întocmit de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituțieiprecum și Legea nr. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. Scăderea se face și atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în același timp ori în mod separat, pentru mai multe infracțiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii preventive.

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că textele criticate contravin prevederilor constituționale cuprinse în art. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prin Sentința penală a Curții de Apel București, modificată prin Decizia penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, autorul excepției a ca măsură preventivă condamnat la 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prevăzută de art. În baza art. Din această pedeapsă a fost dedusă durata reținerii și arestării preventive cuprinsă între 21 ianuarie iulie Curtea reține că, prin contestația la executare formulată de condamnatul contestator, s-a solicitat admiterea acesteia și, în consecință, deducerea din pedeapsă a perioadei cuprinse între 10 iulie iunieperioadă în care față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

În cadrul contestației la executare, condamnatul contestator a ridicat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. În acest context, Curtea constată că dispozițiile art.

Având în vedere acest aspect și faptul că în cadrul contestației la executare se solicită deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei cât față de inculpat a fost luată măsura controlului judiciar, rezultă că papilloma meaning in telugu art.

Detenția domiciliară ca măsură preventivă

Ca măsură preventivă aceste motive, Curtea urmează să respingă, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. În ceea ce ca măsură preventivă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.

Totodată, teza a doua a aceluiași alineat prevede faptul că scăderea se face și atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în același timp ori în mod separat, pentru mai multe infracțiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii preventive. Curtea a constatat că măsura computării duratei măsurilor preventive privative de libertate are ca scop protecția libertății individuale a persoanei, drept fundamental prevăzut la art.

Din această perspectivă, Curtea a reținut că, deși inculpatul care execută o măsură preventivă privativă de libertate nu este supus regimului de executare a pedepselor privative de libertate, el este totuși privat în acest fel de libertate pentru o perioadă consistentă de timp, în funcție de împrejurările și complexitatea cauzei, prin prelungirea măsurii preventive dispuse sau prin înlocuirea ei cu o altă măsură preventivă privativă de libertate Decizia nr.

ca măsură preventivă

De asemenea, Curtea a constatat că dispozițiile art. Rezultă că un element important în calcularea duratei pedepsei care urmează să fie executată îl constituie computarea din pedeapsa pe care condamnatul o are de executat a perioadei cât acesta a fost arestat preventiv, care se știe că, în funcție de complexitatea cauzei penale, poate însuma uneori luni de zile.

Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate, [ Având în vedere aceste aspecte, Curtea observă că instituția computării duratei măsurilor preventive privative de libertate rezidă în faptul că, deși diferite prin natura lor, măsurile preventive privative de libertate se aseamănă pedepsei închisorii din perspectiva faptului că, în ambele cazuri, ca măsură preventivă individuală este îngrădită, fiind vizată în mod direct starea de libertate a unei persoane suspect, inculpat, condamnatconcretizându-se în privarea acestuia de libertate.

Or, noul Cod de procedură penală prevede cinci măsuri preventive - reglementate expres și limitativ în art.

Investiții

În acest ca măsură preventivă, reținem că măsurile preventive sunt măsuri procesuale ce vizează în mod direct fie starea de libertate a suspectului sau a inculpatului, concretizându-se în privarea acestuia de libertate, în cazul reținerii, al arestării preventive și al arestului la domiciliu clasificate astfel ca fiind măsuri preventive privative de libertatefie alte drepturi sau libertăți fundamentale, în cazul controlului judiciar și în cel al controlului judiciar pe cauțiune clasificate ca fiind măsuri preventive neprivative de libertate.

În acest sens, Curtea a reținut că măsurile preventive sunt măsuri ce au ca efect restrângerea, pentru perioade limitate de timp, a exercițiului unor drepturi fundamentale.

 1. COVID – măsuri preventive - GLS la zi
 2. DECIZIE 23/04/ - Portal Legislativ
 3. Medicament pentru a expulza paraziții din organism
 4. Art. Revocarea măsurilor preventive şi înlocuirea
 5. Platyhelminthes habitat viermi
 6. Human papillomavirus vaccine route
 7. DECIZIE 28/02/ - Portal Legislativ

Astfel, reținerea, arestul la domiciliu și arestarea preventivă, așa cum acestea sunt reglementate în Codul ca măsură preventivă procedură penalăsunt măsuri preventive privative de libertate, privare ce presupune, per se, restrângerea exercițiului unui număr însemnat de drepturi fundamentale, cum sunt libera circulație, prevăzută la art.

La rândul lor, măsura controlului judiciar și măsura controlului judiciar pe cauțiune, reglementate la art. În completarea regimului juridic astfel stabilit, organul judiciar care a dispus măsura preventivă poate dispune, în privința inculpatului, una sau mai multe dintre obligațiile reglementate la alin. Așa fiind, Curtea reține că, deși atât reținerea, arestul la domiciliu, arestul preventiv, cât și controlul judiciar fac parte din categoria măsurilor preventive, măsura controlului judiciar este, spre deosebire de primele, o ca măsură preventivă restrictivă de libertate, ca măsură preventivă nu una privativă de libertate a se vedea, în sens contrar, Decizia nr.

Având în vedere aceste aspecte, rezultă că este întemeiată opțiunea legiuitorului de a nu prevedea computarea duratei măsurilor preventive restrictive de libertate din pedeapsa închisorii pronunțate, fără a fi încălcate prevederile constituționale invocate. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.