STATUTUL ASOCIAŢIEI „CLUBUL SPORTIV RADU BACIU“

CAPITOLUL I: Membrii. Denumirea. Forma juridică. Sediul şi durata Clubului

Art. 1 Membri asociaţi ai Clubului sunt:

COCIOABĂ IOAN CODIN, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, ...
POP CRISTIAN GABRIEL cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, ...
DRAGOMIR IULIAN, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, ...
BOC SORIN TOMA, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, ...

Art. 2 Asociaţia „CLUBUL SPORTIV RADU BACIU“ se constituie ca persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, non-guvernamentală, apolitică, care îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor prezentului statut, ale regulamentelor adoptate în temeiul prezentului statut şi în condiţiile stabilite de legislaţia privitoare la activitatea sportiva si la persoanele juridice de drept privat din România.
Art. 3 Denumirea asociaţiei este: ASOCIAŢIA „CLUBUL SPORTIV RADU BACIU“, denumită în continuare Clubul.
Art. 4 Sediul Clubului este în Bucureşti, str. Blăjel nr. 9B, ap.3, sector 3
Art. 5 Asociaţia „CLUBUL SPORTIV RADU BACIU“ se constituie pe durată nedeterminată.

CAPITOLUL II: Scop şi obiect de activitate
Art. 6 (modificat prin actul aditional nr. 1 la Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv Radu Baciu“)
Scopul Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV RADU BACIU“ constă în organizarea şi administrarea de activităţi sportive, promovarea sportului, practicarea acestora de către membrii săi şi participarea la activităţi şi competiţii sportive.
Art.7 În vederea atingerii scopului propus, Clubul va avea ca obiect de activitate următoarele:
- organizarea şi administrarea activităţii sportive proprii pe următoarele ramuri de sport: go, şah, bridge, scrabble, tenis de masă, volei, judo.
- organizarea de competiţii proprii şi participarea la alte competiţii sportive;
- organizarea de stagii, tabere, cantonamente, alte forme de pregătire şi refacere;
- promovarea, organizarea de competiţii şi participarea la alte competiţii în domeniul altor jocuri logice şi sporturi ale minţii care pot contribui la dezvoltarea calităţilor şi abilităţilor sportive.
- editarea de pagini web, reviste, pliante, broşuri, alte materiale tipărite pentru evidenţierea activităţii sportive proprii şi pentru mediatizarea rezultatelor sportive în rândul publicului.
- Clubul sportiv va cuprinde în desfăşurarea activităţii sale atât sportul pentru toţi cât şi sportul de performanţă, activităţi cărora li se vor aplica prevederile legii educaţiei fizice şi sportului.
Art.8 Pentru atingerea scopului şi obiectivelor propuse, Clubul poate desfăşura activităţi economice accesorii scopului nepatrimonial pentru care a fost constituit, cum ar fi:
- imprimarea şi vânzarea de materiale ce promovează emblema şi culorile asociaţiei sau ale spon sorilor (tricouri, mape, calendare etc);
- vânzarea revistei proprii sau a altor publicaţii proprii (inclusiv pagini web);
- vânzarea de material sportiv (echipament de joc, etc);
- organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare în ramurile de sport practicate în Club
Toate aceste activităţi urmează a fi supuse reglementărilor legale în vigoare şi dispoziţiilor interne ale Clubului.

CAPITOLUL III: BUGETUL (PATRIMONIUL CLUBULUI)
Art. 9 Asociaţia „CLUBUL SPORTIV RADU BACIU“ are buget propriu, a cărui stabilire, execuţie şi încheiere se face în condiţiile prezentului statut şi ale legislaţiei financiar-contabile.
Art. 10 Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
Art. 11 Închiderea exerciţiului bugetar pentru anul ce se încheie şi aprobarea bugetului pentru anul ce urmează se fac - în ordinea indicată - cu prilejul Adunării Generale a Clubului.
Sumele nefolosite în exerciţiul bugetar încheiat se fac venit la bugetul pe noul an.
Art. 12 Patrimoniul Clubului este format din mijloace băneşti şi materiale.
Patrimoniul iniţial de constituire este format din aporturile în numerar efectuate în mod egal de către membrii asociaţi, suma totală fiind de 600 lei.
Art. 13 Veniturile Clubului sunt alcătuite din:
- fondurile stabilite şi vărsate ca patrimoniu social iniţial de catre membrii fondatori, venituri provenind din cotizaţii ale membrilor, din taxele percepute pentru participarea la unele activităţi ale Clubului sau pentru furnizarea unor servicii (de exemplu, taxa pentru accesul la sala de joc a Clubului), venituri provenind din activităţile economice accesorii scopului nepatrimonial al Clubului, venituri provenind din contracte de sponsorizare, donaţie sau mecenat, venituri obţinute din chirii.
- alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 14 Asociaţia „CLUBUL SPORTIV RADU BACIU“ poate avea unul sau mai multe conturi la unităţi bancare.
Art. 15. Patrimoniul Clubului nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale asociaţilor.

CAPITOLUL IV: MEMBRI
Art. 16. Sunt membri ai Clubului membrii asociaţi şi oricare alte persoane care aderă ulterior, fiind de acord cu statutul asociaţiei şi celelalte regulamente în vigoare, numiţi în continuare «membri aderenţi». Sunt de asemenea consideraţi membri ai Clubului sportivii legitimaţi. Sportivii legitimaţi nu au drept de vot în Adunarea Generală.
Art. 17 Pentru membrii asociaţi, calitatea de membru se dobândeşte la momentul constituirii Clubului. Pentru membrii aderenţi, calitatea de membru se dobândeşte la cerere, prin decizia Adunării Generale, cu avizul prealabil al Consiliului Director al Clubului. Legitimarea sportivilor se face la cererea acestora, cu acordul Consiliului Director.
Art. 18 Calitatea de membru al Clubului se pierde:
- la cerere
- prin excludere
- prin deces
Art. 19 Calitatea de membru al Clubului se pierde la cererea celui interesat. Asupra cererii se pronunţă Consiliul Director. Membrul Clubului poate reveni asupra deciziei de renunţare la calitatea de membru în termen de 15 zile de la data avizării ei de către Consiliul Director. După trecerea acestui termen acesta nu mai este membru al Clubului, dar rămâne obligat pentru datoriile şi creanţele dobândite faţă de asociaţie în timpul cât era membru al acesteia.
Modalitatea «la cerere» acoperă şi situaţia transferului sportivilor legitimaţi la alte structuri sportive.
Art. 20 Pierderea calităţii de membru al Clubului prin modalitatea excluderii de către asociaţie, prin decizia Adunării Generale, reprezintă o măsură extremă şi ea nu se va aplica decât pentru abateri grave sau repetate de la statutul şi regulamentele Clubului, ori pentru prejudicii grave aduse acestuia.

CAPITOLUL V: Drepturile şi obligaţiile membrilor Clubului
Art. 21 Membrii asociaţii şi aderenţi ai Clubului au următoarele drepturi:
- dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Clubului;
- dreptul de a lua parte la toate activităţile desfăşurate de Club;
- dreptul de a fi informaţi periodic de hotărârile luate de conducerea Clubului;
- dreptul de a face propuneri şi de a se implica efectiv în activităţile Clubului, chiar dacă nu deţin funcţii de conducere în cadrul acestuia;
- dreptul de a fi retribuiţi pentru activităţile desfăşurate în folosul Clubului dacă acestea sunt de natură a fi remunerate, iar statutul şi regulamentele Clubului prevăd aceasta;
Art. 22 Membrii fondatori şi aderenţi ai Clubului au următoarele obligaţii:
- să respecte statutul Clubului;
- să se supună hotărârilor Adunării Generale a Clubului şi ale Consiliului Director;
- să participe la Adunările generale ale Clubului;
- să nu denigreze activitatea Clubului în interiorul şi în exteriorul acestuia;
- să respecte orice angajament făcut către Club;
- să se achite la timp de toate obligaţiile financiare către Club ce decurg din calitatea de membru al acestuia.
Art. 23 (abrogat prin A.D. nr. 1)

CAPITOLUL VI: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CLUBULUI
Art. 24 Organele de conducere ale Clubului sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Preşedintele Clubului
Art. 25 Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor fondatori şi aderenţi ai Clubului şi este organul de conducere suprem al Clubului.
Art. 26 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Clubului;
b) aprobă cererile de dobîndire a calităţii de membru aderent;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
d) alege şi revocă membrii Consiliului Director;
e) alege şi revocă cenzorul Clubului;
f) modifică actul constitutiv şi statutul Clubului;
g) dispune dizolvarea şi lichidarea Clubului;
h) are drept de control asupra celorlalte organe de conducere ale Clubului;
i) aprobă afilierea secţiilor Clubului la federaţiile sportive naţionale de profil sau la organisme internaţionale;
j) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de secţii pe ramură de sport;
k) aprobă regulamentele de funcţionare ale Clubului.
Art. 27 Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare, extraordinare şi de alegeri.
Adunarea Generală ordinară se convoacă anual, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei.
Adunarea Generală de alegeri se convoacă o dată la patru ani, cu cel puţin 20 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei.
Adunarea Generală extraordinară se convoacă:
a) de Preşedintele Clubului
b) de mai mult de 50% din membrii Consiliului Director
c) de Consiliul Director, ca urmare a unei moţiuni de neîncredere în activitatea acestuia, semnată de cel puţin 50% din delegaţii cu drept de vot participanţi la ultima Adunare Generală.
Art. 28 Adunarea Generală în sesiune de alegeri este statutară în prezenţa unui număr de 75% din numărul membrilor ei.
Adunarea Generală ordinară sau extraordinară este statutară în prezenţa unui număr de 50% din numărul membrilor ei.
Art. 29 În toate cazurile când nu se întruneşte cvorumul cerut de prezentul statut, o nouă Adunare Generală se va ţine cu numărul de persoane prezente.
În situaţia reglementată în aliniatul precedent, este necesară o nouă convocare, care nu se poate face cu mai puţin de 7 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei.
Art. 30 Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot secret sau deschis, după caz, cu majoritatea simplă (jumatate plus unu din voturile exprimate, nu se iau în considerare abţinerile) a voturilor celor prezenţi. Excepţie fac hotărîrile privind modificarile statutului sau excluderea membrilor, care se iau cu majoritate absolută (jumătate plus unu din voturile exprimate, se iau în considerare şi abţinerile). Alegerea Consiliului Director se face întotdeauna prin vot secret, votându-se separat pentru fiecare candidat la funcţiile din cadrul Consiliului Director, fiind declarat ales candidatul care întruneşte cele mai multe voturi.
În caz de balotaj, un nou tur de scrutin va avea loc între primii doi clasaţi.
Art.31 Propunerile pentru alegerea Consiliul Director pot fi făcute chiar în cursul Adunării Generale, înainte de începerea votării.
Art. 32 În cazul în care, în perioada dintre două alegeri Consiliul Director se descompletează, Adunarea Generală ordinară poate alege în limita a 40% din numărul membrilor consiliului, la propunerea Consiliului Director, alte persoane pentru ocuparea funcţiilor vacante.
Art. 33 Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Clubului, iar în lipsa acestuia de secretar.
Art. 34 Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art. 35 Hotarârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotarâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Art. 36 Conducerea Clubului, între două Adunări Generale, se face de către Consiliul Director al acestuia.
Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de 2 ori pe an, şi se convoacă cu cel puţin 3 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea şedinţei.
Art. 37 Consiliul Director este compus din 3 membri: un Preşedinte, un secretar şi un trezorier. Hotărârile consiliului se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului Director. La fiecare şedinţă se întocmeşte un proces verbal care se consemnează într-un registru numerotat.
Art. 38 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea programelor şi planurilor de activitate, a hotărârilor Adunării Generale; supraveghează respectarea de catre toţi membrii Clubului a statutului şi regulamentelor;
b) stabileşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi analizează periodic execuţia bugetară;
c) convoacă Adunarea Generală a Clubului, aprobă ordinea de zi şi materialele ce vor fi prezentate; d) hotărăşte asupra cotizaţiilor şi taxelor;
e) decide cu privire la angajarea de personal precum şi asupra nivelului remunerării acestuia precum şi asupra indemnizaţiilor de conducere proprii;
f) avizeaza cererile de înscriere şi de retragere din Club;
g) decide asupra premierii membrilor Clubului;
h) sancţionează membrii Clubului pentru diverse abateri de la prevederile statutului şi regulamentelor Clubului, în conformitate cu dispoziţiile acestora;
i) numeşte şi revocă preşedinţii de secţii;
j) asigură organizarea întregii activităţi a Clubului.
Art. 39 Preşedintele Clubului are următoarele atribuţii:
a) Conduce şedinţele Consiliului Director şi prezidează Adunările Generale
b) Stabileşte ordinea de zi şi materialele care se prezintă Consiliului Director
c) Reprezintă de drept Clubul în relaţiile cu terţii, are dreptul de semnătură în documentele oficiale ale Clubului
d) Negociază şi încheie contractele şi celelalte acte juridice ale Clubului cu terţii
Art. 40 Secretarul Clubului are următoarele atribuţii:
a) asigură activitatea curentă a Clubului
b) asigură desfăşurarea ritmică a şedinţelor Consiliului Director, precum şi convocarea membrilor lui
c) primeşte şi semnează corespondenţa Clubului
d) realizează alte activităţi prin delegare din partea Preşedintelui Clubului.

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA CLUBULUI
Art. 41 Dizolvarea şi lichidarea Clubului urmează a se face în condiţiile legii.
Art. 42 (modificat prin A.D. nr. 1)
În cazul dizolvării Clubului, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop asemănător sau identic de către instanţa competentă.
Art. 43 Toate prevederile legale privitoare la dizolvarea şi lichidarea asociaţiilor prevăzute de OG 26/2000 urmează a fi aplicabile ca norme procedurale şi de fond în privinţa dizolvării şi lichidării Clubului.

CAPITOLUL VIII: DISPOZIŢII FINALE
Art. 44 Asociaţia CLUBUL SPORTIV RADU BACIU îşi va desfaşura întreaga activitate în concordanţă cu statutul de faţă, regulamentele adoptate în temeiul prezentului statut şi cu respectarea cadrului normativ în vigoare.
Art. 45 Asociaţia Clubul Sportiv Radu Baciu va avea culori, emblemă şi ştampilă proprii.
Art. 46 Prezentul statut a fost adoptat de comun acord de către membrii asociaţi, întocmit în 8 exemplare, la data de 15.12.2009
Art. 47 Culorile Clubului Sportiv sînt galben-negru. Însemnele clubului este reprezentat de două piese de go albe şi două piese de go negre, dispuse pe grila de joc, pe fond galben, pe fiecare piesă fiind gravate cîte una din iniţialele CSRB (Clubul Sportiv Radu Baciu).

CAPITOLUL IX Recompense, sancţiuni şi condiţii de acordare
Art. 48 Recomepnsele materiale şi morale pe care le poate acorda Clubul se stabilesc de către Consiliul Director, în limita disponibilităţilor materiale, şi se atribuie pentru activităţile desfăşurate în cadrul Clubului sau activităţi sportive, care au adus beneficii Clubului sau imaginii sale.
Art. 48.1 Adunarea Generală poate, de asemenea, hotărî acordarea de recompense sau premii.
Art. 48.2 Recompensa morală superioară o reprezintă acordarea titlului de Preşedinte sau Membru de Onoare al Clubului, care se acordă de către Adunarea Generală.
Art. 49 Încălcările Statutului sau ale Regulamentelor interioare, litigiile de natură tehnică, administrativă sau financiară, orice cauză derivând din activitatea Clubului se vor rezolva de către Consiliul Director.
Art. 50 Cu excepţia asociaţilor şi membrilor de onoare, în cazul săvârşirii unor abateri de la Statut, regulamentele interne sau hotărârile Consiliului Director, acesta poate dispune, în raport cu gravitatea faptei, următoarele sancţiuni: mustrare, avertisment, vot de blam, excludere din club.
Decizia de sancţionare va purta semnătura preşedintelui şi se va menţiona căile de atac împotriva acesteia

Semnăturile membrilor asociaţi:
COCIOABĂ IOAN CODIN
POP CRISTIAN GABRIEL
DRAGOMR IULIAN
BOC SORIN TOMA